Základní škola: Školská rada

O školské radě

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně, funkční období členů školské rady je tři roky. Rada k ZŠ Jívová byla zřízena 21. 9. 2005.

Funkce školské rady

Na základě školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na odvolání ředitele
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové školské rady

Za zřizovateleMgr. Jan Pewner
Ing. Tomáš Ťažký
Za pedagogyLada Keňová, DiS.
Mgr. Magdaléna Martinková
Za rodičeMgr. Lenka Chytilová, Ph.D.
Miloslav Pauer