Základní škola: Školská rada

O školské radě

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně, funkční období členů školské rady je tři roky. Rada k ZŠ Jívová byla zřízena 21. 9. 2005.

Funkce školské rady

Na základě školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • podává návrh na odvolání ředitele
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové školské rady

Za zřizovateleMgr. Jan Pewner
Petr Chudárek
Za pedagogyDis. Lada Keňová
Lucie Šamu
Za rodičeLenka Chytilová
Miroslav Pauer