O škole: GDPR

Informace o zpracování osobních údajů


Správce údajů:
Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace

Kontakty na správce:
Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace
Č.p. 20, Jívová, 783 16

Ředitelka: Mgr. Žaneta Fryčáková

Telefon: 739 350 989
E-mail: info@skolajivova.cz
Webové stránky: www.skolajivova.cz
ID datové schránky: seruz7c


Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce (Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace) jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
tomas.pavelka@sms-sluzby.cz, tel. +420 739 244 974

K čemu je pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na ředitelku školy.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud osobní údaje Vašich dětí používáme v rámci nějaké agendy ve škole (odborně řečeno – naše škola je zpracovává jako správce), máte právo:

1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export)(podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad (ZDE) Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2. Požadovat opravu Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) O N), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

4. Dále máte právo se o zpracování Vašich osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme ZDE.

5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu zsjivova@iol.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích k Vašim osobním údajům se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi osobními údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.


[1] § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu)
[2] Čl. 38 odst. 5 ON