O škole: Projekty

Většina projektů, do kterých je škola zapojena jsou dlouhodobého charakteru. Zahrnují péči o přírodní prostředí, třídění odpadu, péči o zdraví a životní styl, či pomoc nemocným dětem. Jsme také zapojení do projektů Šablony I. a Moderní učitel.

Projekt  ŠABLONY I  – „ ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI“ je projekt financovaný Evropskou unií,  ze kterého má škola možnost hradit:

  • chůvu v MŠ
  • tandemového učitele v ZŠ
  • klub deskových her v ZŠ
  • vzdělávání pedagogických pracovníků

Obědy školákům 2023

Účelem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ prostřednictvím školního stravování. Projekt Obědy školákům je financován z dotace MŠMT.

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Mléko do škol

Cílem projektu „Mléko do škol“ od společnosti Laktea je přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků a vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím také bojovat proti dětské obezitě.

Zdraví dětem

Cílem projektu je ukázat žákům, jak se správně stravovat, jaké potraviny si vybírat a jak se ve všech doplňcích stravy orientovat. Poukázat na riziková chování mládeže ve vztahu ke stravování. Upozornit na nebezpečí diet a poruch příjmu potravy. V pohybových hodinách mají možnost rozvíjet všestranné pohybové dovednosti, utvářet kladný vztah ke sportu. Mohou ochutnat prvky atletiky, pilates a jógu s prvky zdravotní tělesné výchovy, posilování s vlastní vahou, protahovací cvičení, sportovní hry a další.

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií. Škola odevzdáváním tohoto materiálu získává od Recyklohraní body, za které může získat spoustu zajímavých cen, např. multimediální výukové programy, sportovní potřeby, mapy atd.

Zdravá pětka

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zdarma.

Zdravé zuby

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol a mateřských škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec.

Fond Sidus

Jedná se o účast na dobročinném projektu, jehož cílem je získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR.

Les ve škole

Mezinárodní výukový program o lese, který probíhá v přírodě a hlavně v lese, v duchu hesla „škola hrou“ a formami aktivního a zážitkového učení. Samotnou výuku na škole realizují přímo pedagogové podle připravených ročních plánů. Materiály pro pedagogy jsou tvořeny v souladu s RVP.

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

M.R.K.E.V. je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina), kterýje realizován od roku 2001.Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací zabývajících se EVVO, podporovat proces vytváření a realizace školních programů EVVO a v posledních letech i podporovat pedagogické pracovníky při začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.

Zažij svůj domov

Projekt „Zažij svůj domov“ je jedním z podpořených projektů v rámci Výzvy č. 02_16_032 – Budování kapacit pro rozvoj škol II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Programy rozvíjejí klíčové kompetence žáků, propojují aktivity v přírodě a poznávání prostředí místa bydliště se získáváním znalostí a dovedností v oblasti řešení neobvyklých a krizových situací a orientace v terénu. Žáci rozvíjejí a prakticky využívají matematické, sociální, občanské, digitální a technologické schopnosti a přírodní zákonitosti.