O škole: Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb pedagogicko – psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tento tým tvoří výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog, logopedický asistent. Pracoviště poskytuje pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.

Hlavní cíle Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

 • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům,
 • zlepšení sociálního klimatu školy, práce s třídním kolektivem na podporu dobrých vztahů,
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence rizikových forem chování
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • prohlubování spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními
 • metodická podpora vzdělávání padagogů – besedy, přednášky; osvěta rodičů
 • řešení výchovných problémů – spolupráce s rodiči při hledání řešení výchovných problémů žáků

Způsoby plnění:

 • individuální poradenství
 • dotazníkové šetření, ankety
 • intervenční programy
 • krizové intervence
 • přednášky a besedy
 • práce s třídním kolektivem
 • práce se skupinou

Pracovníci ŠPP   (tel: 739 350 989)

 • Výchovný poradceMgr. Lenka Všetulová – vsetulova@skolajivova.cz
 • Speciální pedagog – Mgr. Lenka Všetulová – vsetulova@skolajivova.cz
 • Metodik prevenceMgr. Žaneta Fryčáková – frycakova@skolajivova.cz
 • Logopedický asistentMgr. Žaneta Fryčáková
 • Školní psycholog  –  PhDr. Jan Vilhelm (Litovelská 1, Olomouc, tel: 585 416 251)

Náplň práce pracovníka ŠPP

Mgr. Lenka Všetulová – výchovný poradce

Koordinace poskytování poradenských služeb škole

 • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při přípravě IVP, jejich projednávání a vyhodnocování účinnosti, zajištění podpůrných opatření
 • Zajištění vyšetření žáků v pedagogicko–psychologické poradně na doporučení třídních učitelů nebo na žádost rodičů
 • Péče o žáky nadané a talentované – pomoc při přípravě individuálních vzdělávacích plánů a návrh péče o tyto žáky
 • Sledování žáků s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledání způsobů řešení tohoto problému
 • Pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • Řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu
 • Práce s žákovskými kolektivy metodami, které pozitivně ovlivňují klima tříd i celé školy
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, orgány péče o dítě OSPOD
 •  Spolupráce s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při   řešení  aktuálních problémů třídních kolektivů

školní speciální pedagog

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy
 • Provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem i se skupinou žáků (reedukace, kompenzace)
 • Spolupráce na vytvoření plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu s pedagogickými pracovníky školy
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti jednotlivých navržených opatření dle potřeby realizace úprav
 • Konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení
 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy (instruktáž k využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů)
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole

Mgr. Žaneta Fryčáková – školní metodik prevence

 • Provádí konzultační a poradenskou činnost pro žáky a jejich rodiče v oblasti prevence rizikových jevů chování, pomáhá při řešení konfliktních problémů ve škole, své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších rizikových projevů
 • Vykonává metodickou, koordinační a informační činnost
 • Vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci Preventivního programu školy, sleduje rizika vzniku a projevů rizikových forem chování ve škole a navrhuje možnosti jejich řešení
 • Spolupracuje s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště při   řešení     aktuálních problémů třídních kolektivů·     
 • Připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahující se k tématům primární prevence (kouření, šikana, drogy, …).
 • Spolupracuje s dalšími odborníky – pedagogicko–psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem
 • Poskytuje metodickou pomoc a předává odborné informace v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům

logopedický asistent

Vyhledává žáky a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracuje s dětmi s logopedickými obtížemi. Metodicky je veden SPC a logopedy dětí s logopedickými vadami.

 PhDr. Jan Vilhelm – školní psycholog

 • poskytuje služby psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, zaměřuje se na prevenci a korekci výchovných problémů žáků
 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • pracuje s třídními kolektivy s cílem zajistit ve třídě a škole co nejlepší sociální klima
 • spolupracuje s pedagogy, s cílem dosažení co nejefektivnějších výsledků práce
 • přispívá k řešení osobních problémů a problémů v rodině, ke zlepšení vztahů s vrstevníky v třídním kolektivu
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti a zprostředkovává jejich služby

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí  a Etickým kodexem práce školních psychologů,a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné.

Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem – GDPR.

Služby školního psychologa jsou bezplatné.

Konzultaci je třeba domluvit vždy předem, nejlépe e-mailem,nebo telefonicky,  případně prostřednictvím třídní učitelky.

 Kdo může oslovit školního psychologa?

Děti, které mají potíže:

 • se spolužáky, s kamarády, s učiteli,
 • doma, s rodiči, se sourozenci,
 • s učením,
 • nebo se cítí osaměle, jsou smutné, nebo je něco trápí,
 • nebo si potřebují popovídat a neví s kým,….

Rodiče, kteří:

 • mají pocit, že jejich dítě má problémy se spolužáky,
 • mají výchovné problémy s dítětem,
 • chtějí svému dítěti více porozumět,
 • mají výukové problémy se svým dítětem.

Učitelé, kteří:

 • chtějí pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě,
 • chtějí pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků,
 • řeší výchovné problémy žáků,
 • řeší výukové problémy svých žáků,
 • mají ve třídě žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kontakt:
PhDr. Jan Vilhelm – Klinický psycholog
Litovelská 1
Olomouc
772 00
Telefon: 585 416 251