Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Školní matrika (katalogové listy ZŠ, evidenční listy MŠ, změnové dotazníky) Zápisní lístky ŠD (údaje pro školní matriku) Třídní knihy (MŠ, ZŠ, ŠD)  Třídní výkazy Spisy o přijetí dítěte a správní řízení Školy v přírodě, LVK,Plavání, seznamy žáků k výletům, jiné seznamy žáků, dopravní výchova  Úrazy zaměstnanců,úrazy žáků Omluvenky BOZP Personální a mzdová agenda Účetnictví  Smlouvy  Výroční zprávy Zápisy z pedagogických rad a pracovních porad Hospitace Podací deník/spisová služba Běžná e-mailová komunikace, datová schránka Individuální vzdělávací plán Evidence zájmových kroužků včetně přihlášek Jídelna: Přihlášky ke stravování Jídelna: obědy dětí, žáků, zaměstnanců, přehled plateb za školní stravování Jídelna: obědy cizích strávníků Úplata za předškolní vzdělávání Družina: Seznam žáků, zákonných zástupců a info o odvádění žáků z družiny Družina: Platby družiny Evidence zotavovacích akcí Podpůrná opatření Zápisy z výchovných komisí a jednání s rodiči Školní metodik prevence Kamerový systém se záznamem Dokumentace k projektům Testování na COVID-19 Diagnostika dětí MŠ Směrnice  Roční plány MŠ Pedagogický plán podpory
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní matriky Evidence zápisních lístků do ŠD Vedení školní evidence Vedení třídních výkazů Vedení správního řízení o přijetí Evidence účastníků školních akcí Evidence úrazů zaměstnanců a žáků Evidence omluvných listů předškolních dětí Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení personální agendy Vedení účetnictví Evidence uzavřených smluv Zpracování, zveřejnění a uchování výroční zprávy Vedení zápisů z rad a porad Vedení zápisů z hospitací Evidence pošty/vedení spisové služby Přijetí podání a komunikace Evidence a plnění individuálních vzdělávácích plánů Evidence zájmových kroužků  Evidence přihlášek ke školnímu stravování Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně Evidence cizích strávniků školní jídelny Evidence úplaty za předškolní vzdělávání Evidence žáků ve školní družině Evidence plateb družiny Evidence zotavovacích akcí a jejich účastníků Evidence podpůrných opatření Evidence zápisů z výchovných komisí a jednání s rodiči  Agenda školního metodika prevence  Ochrana majetku školy Evidence k projektům Evidence výsledků testování na COVID-19 Vedení diagnostických listů Interní směrnice Zpracování plánů Evidence a plnění plánů pedagogických podpor
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Děti, žáci, zákonní zástupci Žáci školy, zákonní zástupci Děti, žáci, třídní učitelé, vyučující Žáci školy, třídní učitelé, vyučující Děti, žáci, zákonní zástupci Děti, Žáci školy Děti, žáci a zaměstnanci Děti, žáci, zákonní zástupci zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy plátci a příjemci, zaměstnanci Dodavatelé děti, žáci, zaměstnanci školy zaměstnanci školy, žáci, děti zaměstnanci školy Příjemci a odesílatelé pošty Příjemci a odesílatelé pošty Žáci se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny Žáci, zákonní zástupci Děti, žáci,  pracovníci školy, cizí strávníci, zákonní zástupci Děti, žáci, zákonní zástupci a pracovníci školy, cizí strávníci Zaměstnanci školy, cizí stránvíci Děti, zákonní zástupci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci Děti/žáci účastnící se zotavovacích akcí, zákonní zástupci Žáci se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny Žáci se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny Žáci, zákonní zástupci Návštěvníci školy a prostor hřiště Podpořené osoby děti, žáci, zaměstnanci Děti, pedagogové zaměstnanci školy zaměstnanci školy děti se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, kontaktní, zdravotní omezení, rodný jazyk, státní příslušnost, rozsudky soudu, hodnocení žáků, popis vzdělání jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis, zdravotní omezení jmenné, kontaktní, zdravotní omezení, hodnocení jmenné, výsledky hodnocení, výsledky a hodnocení žáků jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jmenné, kontaktní, zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, kopie zdravotního průkazu Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty, rodné číslo, popis úrazu, odškodnění Jmenné, adresné, důvod nepřítomnosti, podpis Jmenné, datum narození, podpis Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, zdravotní pojišťovna, podpis, zdravotní omezení, kvalifikace, kontaktní jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly, IČO, DIČ, kontaktní, podpis Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, IČO, DIČ, předmět smlouvy, cena Jmenné, aprobace, školení, výsledky soutěže Jmenné jmenné, hodnocení hospitace Jmenné, adresné, kontaktní, podpis, předmět dokumentu Jmenné, adresné, kontaktní, podpis, předmět e-mailu jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění Jmenné, adresné,  kontaktní, podpis Jmenné, adresné, kontaktní, podpis, dieta, omezení, rozsah stravy, způsob platby  Jmenné, adresné, kontaktní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné, kontaktní, adresné, platby Jmenné, adresné, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, výše úplaty, výjimka Jmenné, adresné, zdravotní znevýhodnění, čas odchodu z družiny, vyzvedávající osoba kontaktní Jmenné, adresné, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodněním, podpůrná opatření jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění, výchovný problém Jmenné, kontaktní Podobizny Jmenné, datum narození, kontaktní Jmenné, datum narození, výsledek testu Jmenné, popis vzdělání Jmenné, podpis Jmenné jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců zpracovatelé DM Software a Správa MŠ X X X X  příslušná místa - např. ubytovací zařízení, personál plaveckého bazénu zdravotní pojišťovny, lékaři X X  zpracovatel - externí účetní, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad zpracovatel - externí účetní X školská rada X X X X  psychologicko pedagogická poradna, zákonní zástupci X X X X X X X X  psychologicko pedagogická poradna, zákonní zástupci  psychologicko pedagogická poradna, zákonní zástupci  psychologicko pedagogická poradna, zákonní zástupci X poskytovatel dotace orgány ochrany veřejného zdraví, zdravotní pojišťovny X X X  psychologicko pedagogická poradna, zákonní zástupci
Doba uchování osobních údajů 45 let 10 let 10 let 45 let 10 let 5 let, u výletů a jiných seznamů 3 roky 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 5 let 5 let (nemá dobu skartace) 50 let - personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 let 10 let 10 let 10 let 10 let 10 let 5 let 10 let 3 roky 3 roky 5 let 5 let 5 let, 1 rok po skončení akce Po dobu navštěvování družiny 5 let 3 roky 10 let 10 let 10 let 5 dní 10 let 3 měsíce 5 let 10 let 10 let 10 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c) právní povinnost
e) ve veřejném zájmu
f) oprávněný zájem
c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost (správní řízení)
e) ve veřejném zájmu (další nezbytné údaje)
e) ve veřejném zájmu c) právní povinnost e) ve veřejném zájmu c) právní povinnost (např. 103/3 ZP (školení), pracovní úrazy)
e) ve veřejném zájmu (např. rozsah vedení evidence proškolených osob)
b) smlouva (pracovní smlouva)
c) právní povinnost (zdravotní pojišťovna, informace o vzdělání)
e) ve veřejném zájmu (ostatní nezbytné údaje)
f) oprávněný zájem (neúspěšní uchazeči, )
c) právní povinnost b) smlouva e) ve veřejném zájmu e) ve veřejném zájmu e) ve veřejném zájmu c) právní povinnost c) právní povinnost (datové schránky)
e) ve veřejném zájmu (e-mailová komunikace - mimo spis. služ. nebo podací deník)
c) právní povinnost
e) ve veřejném zájmu e) ve veřejném zájmu b) smlouva (vracení přeplatku)
e) ve veřejném zájmu (dotování ceny, evidence)
b) smlouva (cizí strávníci)
e) ve veřejném zájmu (evidence, účetnictví)
e) ve veřejném zájmu c) právní povinnost (zákl. identifikace, rozsah docházky a způsob odchodu )
e) úkol veřejné moci, ve veřejném zájmu (ostatní údaje)
e) úkol veřejné moci (úplata za zájmové vzdělávání) c) právní povinnost (posudek lékaře)
e) veřejný zájem
e) výkon veřejné moci e) výkon veřejné moci e) výkon veřejné moci f) oprávněný zájem správce c) právní povinnost c) právní povinnost e) úkol veřejné moci e) ve veřejném zájmu e) ve veřejném zájmu c) právní povinnost
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon §28, písm b) 

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
§ 1, 1a
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 28 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 28 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 28

Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, příloha 2 bod 16

Sdělení MŠMT 
Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon §28, písm c)

Zákon č 500/2004 Sb., správní řád §§ 37/2 (podání), 45, 67, 68, 69 
Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, § 2

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
§ 2
Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon § 29

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů §§ 1,2

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 103/1/i, 103/3, § 105/3, § 106

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §§ 10, 10a --> prováděcí vyhlášky a nařízení vlády č. 201/2010 Sb.
§ 2 (evidence úrazů)
zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon § 34a Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon § 29

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 103/1/i, 103/3, § 105/3, § 106

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
§§ 10, 10a
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce §§ 96,  137, 142, 312 a násl.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
§ 3, § 22a a násl.

Vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP,
§§ 3-14a
§ 8 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

§§ 11 až 14 Vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,  o finanční kontrole
Není třeba vyplnit buňku. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 10

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv § 7
Zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon, § 28 odst. 1 písm. h) Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 28 odst. 1, § 164  § 64, § 68 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
§ 10
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 2 (e-mail),

§ 6 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 18

Vyhláška č 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
§ 3
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 119 + § 20

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání;
více § k přihláškám a úplatě
 
 Vyhláška č. 364/2005 Sb.Sb., o dokumentaci škol a školských zařízeních
§ 4 - předávání údajů
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 122, § 123
 
 Vyhláška  č. 107/2005 Sb., o školním stravování
§ 2
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 135,  § 119
 
Zákon č. 250/2000 Sb
., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 33b
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 123 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 123

§ 6 Vyhl. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

§ 38l/2/f zákon č. 586/92 Sb. o daních z příjmů (uplatnění slevy na dani)
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání, § 9/5 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělání, §§ 11, 14  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, §§ 8 - 9 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 19

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných §§ 10 - 16

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, § 4
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, § 4 Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, § 4 Zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, zejména jeho přílohy I a II. https://www.esfcr.cz/zpracovani-osobnich-udaju-v-opz + podmínky jednotlivých projektů § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19[1] a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví  § 33 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon § 2 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon § 2 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 19

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, § 10
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Smluvní Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Smluvní Smluvní Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný NE Zákonný NE Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X školní matrika školní matrika X školní matrika X X X X personální a mzdová agenda, smlouvy apod. X školní matrika, personální agenda X X X X X X X X X X   X X   X školní matrika X X školní matrika, personální agenda školní matrika X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE