Aktuality

Důležité sdělení!!!

Žaneta Fryčáková 28. 8. 2019 Mateřská škola, Základní škola

Zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání pro rok 2019/2020

Podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, bude v Mateřské škole Jívová, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace výše úplaty stanovena v tomto školním roce na:

300,-  Kč měsíčně

  • Výše uvedená částka úplaty je stanovena na období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.
  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
  • Úplatu za předškolní vzdělávání je možné provádět buď bezhotovostním převodem

 ( součást stravného) na účet školy

  • Číslo účtu: 35 – 1809613359/0800 – do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte
  • Měsíční částka se bude skládat z následujících položek:

714,- Kč stravné + 300,- Kč školné MŠ = 1014,- Kč/ měsíc od září 2019

V měsíci srpnu je nutné uhradit stravné na měsíc září ve výši 714,- Kč.

  • splatnost nejpozději do 15. daného měsíce, nebo v hotovosti u vedoucí ŠJ.
  • Za opakované neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání do dne splatnosti (tj. do 15. v měsíci) může být dítě z docházky do mateřské školy vyloučeno.

S veškerými dotazy se prosím obracejte na tel. číslo 724 160 106 nebo e- mail: jidelna@skolajivova.cz popř. osobně u ved. školní jídelny.